Ing. Pícha, Ing. Šmejkalová, Ing. Hrkal: Bakterie do jezírka - ano či ne?

Zajímavý výsledek jednoho testu na přípravky, které dodávají do jezírek tolik potřebné bakterie...
28.04.2015  přečteno: 570x,  kat.:ostatní

Čistá voda, žádné řasy. Cíl všech majitelů zahradních i koupacích jezírek. Existuje mnoho způsobů a postupů, jak čistého jezírka dosáhnout. A podle nich se dělí jezírkářská obec na různé skupiny. Ti první nedají dopustit na sofistikované moderní filtry, UV lampy, vortexy, ozon a spoustu dalších technických udělátek. Druhá skupina tvrdí, že základem čistého jezírka je pravidelná, pečlivá (a někdy až přehnaná) údržba, a na technologii za až tak nezáleží. Další pak nedá dopustit na objemem obrovské, doma vyráběné filtry plné nastříhaných husích krků, zakopané vedle jezírka. Jiní pak tvrdí, že jezírka jsou vlastně samočistící, a žádná čerpadla a filtry vlastně nejsou vůbec potřeba. Zastánci jednotlivých přístupů vedou často zanícené diskuze, který systém je lepší.A obvykle se neshodnou. Až na jednu věc – použití bakterií. Jakmile zazní výraz „bakterie do jezírek“, všichni přitakají, že ty fungují, a jsou potřeba. Na těch se shodnou. Co ale vlastně bakterie v jezírku dělají?

Na rozdíl od vody v bazénu, který se čistí chemickou cestou, se čištění vody v jezírku děje na biologickém základu. Bylo by asi silným zjednodušením prohlásit, že se o biologické procesy v jezírku starají jen bakterie. Mikrobiální flora každého jezírka je jistě daleko bohatší, a zahrnuje nejen bakterie, ale třeba také houby, plísně, viry a celou řadu dalších mikroorganismů. Zapomenout nesmíme ani na řasy a sinice – i ony mají na kvalitu vody významný vliv.

V komerční jezírkářské sféře to ale vypadá trochu jinak – a o dost jednodušeji. Koupíte lahvičku jezírkových bakterií, nalijete nebo nasypete do jezírka, a je po problému. Alespoň to tak vypadá – soudě tak podle popisku na jednotlivých prodávaných přípravcích do jezírek. Vybíráme náhodně některé z nich:

„Bakterie obsažené v přípravku odebírají živiny řasám a tím udržují vodu průzračně čistou. Neškodí rybám ani jiným vodním živočichům! Přípravek zabraňuje tvorbě nežádoucích řas, nastavuje biologickou rovnováhu, neškodí vodní fauně ani flóře“

„Přípravek obsahuje téměř dvě desítky druhů bakterií, mnoha sérotypů v „suché“ formě, které se aktivují až ve vodě. Koncentrace bakterií v jednom gramu je téměř jedna miliarda. Bakterie by se měly do jezírka přidávat v periodách a to aspoň jednou měsíčně, doporučujeme při prvotním dávkování rozdělit je do 3 dávek“

„Živé bakterie pro excelentně rychlou a dlouhodobou aktivaci filtrace, bakteriální rovnováhy a biokultur ve vašem jezírku. Pročišťují vodu, odstraňují kaly a nečistoty, potlačují tvorbu dlouhých řas.“

„Bakteriální přípravek pro odbourávání čpavku, dusičnanů, dusitanů. Zabraňuje zezelenání vody a podporuje průzračnost vody. Udržuje jezírko průzračně čisté Pročišťuje biologické a půdní filtry. Snižuje hladinu dusíku v jezírku. Snižuje stres u ryb“

„Biologicky podporuje imunitní systém ryb. Zvyšuje odolnost proti parazitům a patogenům Biologicky rozkládá biologickou potravu pro rostliny “


Zdá se, že v těchto náhodně vybraných komerčních přípravcích jsou přítomny takové druhy bakterií v takovém množství, že dokážou vyřešit potíže každého jezírka. Pokud je budeme používat , a nejlépe do jezírka pravidelně přidávat, máme zaručen jistý výsledek. Co však máme opravdu očekávat a jak zjistíme, že bakterie opravdu něco s jezírkem dělají? Pokusili jsme se tedy o malý test:

Způsob testování jezírkových přípravků

Abychom předešli hned na začátku systémové chybě způsobené faktickým obsahem přípravku, shodli jsme se na nutnosti mikrobiologické analýzy. Není tomu totiž tak dlouho, kdy jsme otestovali jeden velmi známý přípravek do jezírek, který v návodu k použití deklaroval přítomnost pouze bakterií a enzymů, a nakonec fakticky obsahoval sloučeniny těžkých kovů a po bakteriích nebylo ani stopy. Proto jsme předem chtěli vědět, zda zakoupený přípravek opravdu obsahuje bakterie a podrobili ho jednak mikroskopické analýze a následně pak kultivaci přítomných mikroorganismů. Cíl byl jediný – před započetím samotného testu přípravku jsme si chtěli být jistí, že do jezírka budeme opravdu dávkovat živé mikroorganismy – chcete-li zjednodušeně bakterie. V testovaném přípravku byla zjištěna mikroskopickou analýzou přítomnost i metabolická aktivita mikroorganismů, dále pak organický i anorganický materiál sloužící pravděpodobně jako jejich nosič. Přítomnost mikroorganismů pak dále prokázala následná kultivace, při které byly identifikovány nitrifikační bakterie rodu Pseudomonas, a také kvasinky a plísně. Dále pak byla zkoumána konkrétnější koncentrace dusík redukujících (denitrifikačních) bakterií – a test prokázal stejnou koncentraci, jakou udává výrobce. V každém mililitru přípravku bylo nalezeno 109 živých bakterií – tzn. 1 000 000 000 - a to je opravdu docela slušný počet.

Základní předpoklad našeho testu byl tedy splněn – přípravek opravdu obsahoval vysokou koncentraci aktivních bakterií. Jak tedy tyto bakterie a další mikroorganismy dokážou při pravidelném dávkování ovlivnit kvalitu vody v jezírku?

Průběh testu

Pro vyzkoušení účinků přípravku jsme vybrali jedno ze starších okrasných jezírek v areálu naší firmy. Jedná se o nádrž o objemu cca 15 tisíc litrů, mírně zarybněnou (odhadem kolem 8-10 kg kaprovitých ryb), osázenou vodními rostlinami. Vodu v jezírku čistíme filtrem Oase Biotec 18 Screenmatic , osazeným 120W UV lampou Bitron Eco (ta byla během testu vypnuta), čerpadlem Aquamax Twin 20000 a provzdušňovanou kompresorem Aqua Oxy 2000.

   Schéma filtru Oase Biotec 18 Screenmatic

S kvalitou vody v jezírku nebývají větší potíže, problém ale během léta představují dlouhé vláknité druhy řas, které na mělčinách jezírka celkem intenzivně rostou. Sledovány pak byly hodnoty růst řas podporujících živin ve vodě (N-NH4+, N-NO3-, P-PO43-) a obsah organických látek ve vodě vyjádřený jako CHSKCr. Zajímaly nás i změny, které pravidelné dávkování přípravku způsobí v náplni jezírkového filtru Biotec 18, a proto byl proveden mikrobiologický rozbor na začátku a na konci testu. Dávkování přípravku bylo dvojnásobné oproti doporučení výrobce. Důvodem zvýšeného dávkování byla možná lepší průkaznost výsledků. Sám výrobce uvádí, že zvýšené dávkování neškodí – zjednodušeně řečeno - přípravkem nejde předávkovat.

Test byl zahájen 16. 6. 2014 odběrem vzorků vody a filtrační pěny zaběhlého filtru. O dva dny déle jsme pak do jezírka přidali první dávku přípravku, a tu pak pravidelně 3x týdně opakovali. V průběhu dávkování pak byly 2x týdně odebírány vzorky vody. Druhá polovina měsíce června nebyla zvolena náhodně – právě v tomto období je díky teplotám i slunečnímu svitu obvyklá expozice jezírka nejvyšší a jezírko je tak pod velkou zátěží.

Amoniakální dusík:

Jak je z grafu patrné, dochází během testu k mírnému nárůstu koncentrace amoniakálního dusíku, což dokládá pozvolný rozklad organických látek, ale neodpovídá zvýšené přítomnosti nitrifikačních bakterií díky přidávanému přípravku. Absolutní hodnoty koncentrací jsou velmi nízké. Pro srovnání uvádíme, že limit pro pitnou vodu je 0,39 mg l-1 a pro nevodárenské povrchové vody 1,94 mg l-1 N-NH4+.

Dusičnanový dusík:

Změny koncentrace dusičnanového dusíku v jezírkové vodě jsou uvedeny v dalším grafu. Jejich koncentrace je kolísavá, od konce července lze však vysledovat jejich pokles. Po celé sledované období jsou jejich koncentrace nízké, pohybují se v rozmezí hodnot 0,78 až 3,1 mg l-1. Limit pro pitnou vodu je 11,3 mg l-1, pro kojeneckou vodu 3,39 mg l-1 a pro nevodárenské povrchové vody 11 mg l-1 N-NO3-.

Fosforečnanový fosfor:

Průběh koncentrace fosforečnanového fosforu během testu vykazuje dva výkyvy (1. 8. a 7. 8.). Kromě těchto výkyvů vykazuje celkový trend mírný pokles, naměřené hodnoty se pohybují převážně v pásmu oligotrofních vod. V normě pro pitnou vodu není limit fosforu uveden, naměřené hodnoty jsou však velmi nízké i ve srovnání s běžnou pitnou vodou.

Fosfor byl sledován proto, že je jedním z hlavních „viníků“ růstu zelených řas, a nemohli jsme jej v testu opominout. Na rozdíl od forem dusíku, který se měřil relativně snadno, byly koncentrace P-PO43- tak nízké, že atakovaly mez stanovení zvolené metody. Zapomeňte na měření pomocí běžných jezírkářských měřících sad – papírových proužků nebo kapalinových testerů. Těmi byste opravdu nic v této vodě nezměřili. To jen pro ilustraci, o jaké úrovni hodnot zde hovoříme.

Organické látky (CHSKcr): podobný výkyv lze sledovat i v hodnotách CHSK kvantifikujících množství organických látek v testované vodě.

Ostatní hodnoty v průběhu celého testu jsou nízké a odpovídají velmi čistým vodám, jak je patrné z následujícího grafu.

Celkový pokles dusíku a fosforu lze vzhledem k podmínkám v jezírku přičíst asimilaci zelenými rostlinami. Ve druhé polovině července došlo k nevýraznému zhoršení kvality vody (pravděpodobně plovoucími řasami), které vzhledem k rozsahu nemuselo být vizuálně patrno. Koncentrace fosforu dokládá dobré okysličení vody v jezírku, které však vytváří nevýhodné podmínky pro činnost denitrifikačních bakterií testovaného preparátu.

Samotné jezírko v průběhu testu nevykazovalo žádné výrazné estetické změny nebo zhoršení průzračnosti vody ( navzdory vypnuté UV lampě). Byl však pozorován výskyt dlouhých vláknitých řas zhruba ve stejné intenzitě jako během minulých let. Vizuální změny tedy i přes zvýšené a pravidelné dávkování přípravku pozorovány nebyly, a rozbor vody neprokázal nějakou trendovou změnu ani u jednoho ze sledovaných parametrů.

Mikrobiologický rozbor obsahu filtru

Změny způsobené pravidelným dávkováním bakterií do jezírka mohl přinést mikrobiologický rozbor obsahu filtračních pěn , které ve filtru Biotec 18 slouží mimo jiné právě jako nosič biomasy. Pro účely posouzení změn oživení filtračních pěn uvnitř filtru byly použity mikrobiologické ukazatele, používané pro zjištění kvality pitné vody, a to:

Indikátory fekálního znečištění: koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, E. coli, enterokoky

Indikátory organického znečištění: kultivovatelné mikroorganismy se specifikací růstu při 22 °C a 36 °C.

   Schéma filtru filtrem Oase Biotec 18 Screenmatic

Z tabulky je patrné, že v průběhu testování od června do září 2014, došlo k deseti až stonásobnému nárůstu mikroorganismů. Bez kontrolního stanovení (filtr, do kterého by se nepřidával přípravek) však nelze s jistotou říci, zda je nárůst počtu mikroorganismů způsoben přídavkem přípravku či přirozeným rozvojem mikroorganismů ve filtru během testovaného období. Chemické rozbory vody zvýšenou činnost nitrifikačních a denitrifikačních bakterií nepotvrzují.

Závěrečné shrnutí

Očekávání byla velká, test časově rozsáhlý a vynaložené prostředky značné. Pravidelné dávkování „bakterií do jezírka“ má podle celé řady výrobců těchto přípravků pomoci majitelům jezírek velmi výrazným způsobem. Nám se bohužel nepodařilo během testu zjistit vizuálně patrnou změnu v kvalitě vody v nádrži způsobenou jednoznačně právě přidáváním přípravku, a výrazné změny se nekonaly ani ve sledovaných chemických parametrech vody. Ačkoli běžně tyto druhy přípravků používáme na rozběh nových filtrů subjektivně úspěšně, jejich další pravidelné přidávání do jezírka je svými účinky už velmi nejednoznačné. Je možné, že u více zatíženého jezírka (třeba s extrémně silným zarybněním ) by výsledky vypadaly jinak, ale u běžné kategorie zahradních nebo koupacích jezírek jsou změny málo zřetelné.

Zjištěné výsledky uvádíme v následujícím shrnutí:

Všechny provedené testy ukazují, že voda v testovaném jezírku je velmi čistá, svou kvalitou odpovídá oligotrofním vodám.

U všech měřených chemických parametrů je patrný určitý trend, ovšem jen nevýznamný, nepřekračující obvyklé změny během vegetačního cyklu.
Výsledky mikrobiologických rozborů filtrů ukazují na rozvoj oživení. Nelze však s jistotou určit podíl přípravku na tomto rozvoji.

Naměřená data odpovídají sezónním proměnám přírodního oligotrofního vodního systému. Trendy sledovaných parametrů nepotvrzují vliv mikrobiálních metabolických skupin dodávaných preparátem na podporu samočisticích procesů.

Pravidelné přidávání přípravku vzhledem k nejednoznačným dosaženým změnám nelze hodnotit jako ekonomicky racionální.

Jak jste na tom Vy? Jaké máte zkušenosti s používáním „jezírkových bakterií“? Přidáváte je do svého jezírka pravidelně? Jen na začátku sezony ? Nebo vůbec ? Podělte se o Vaše zkušenosti s ostatními, budeme rádi za Vaše reakce.

Autoři příspěvku: Ing. Pícha a Ing. Šmejkalová - VŠCHT Praha, Ing. Martin Hrkal - Vladeko Tachlovice

Diskuse k článku:
Počet příspěvků v diskusi: 7     poslední: 05.05.15 15:14
    

  Uff, uff  Radek28.04.15 21:16
  Vyzkoušel jsem toho hodně a ji...  Sláma Radek29.04.15 09:05
 > Re: Vyzkoušel jsem toho hodně a ji...  Karel05.05.15 15:14
  noooo hezký :) ..... přestože...  kolacia m01.05.15 08:54
  Zajímavé závěry  K.Smutny04.05.15 22:11
  RE  Martin Hrkal05.05.15 11:15
  Vynikajici clanek ja myslim ze...  Kasal05.05.15 11:30

  

Kontakt: redakce: Jan Stropnický. Tento server provozuje firma Jan Stropnický - Bonsai Academia. Aktualizace stránky je prováděna vždy, když se na české bonsajové scéně něco zajímavého děje. RSS. Doporučené rozlišení pro prohlížení této stránky je 1024 x 768 a více.  ISSN 1213-6840.
© 2001-2023 J.Stropnický, K.Stach, J.Junek             design: Jan Junek       Zásady ochrany osobních údajů